Formularz zgody

IZOMORFIZM SPÓŁDZIELCZY:

Od epidemiologii ukrytych antropologii do dobrego zarządzania spółdzielczego.

Kierownik projektu:

Prof. dr hab. Ryszard Stocki,

MIK, Uniwersytet Mondragon

Telefon: +34 905097; ryszard@stocki.org

Nadzorowany przez:

Prof. dr hab. Freda Freundlich’a, ffreundlich@mondragon.edu

WSTĘP

Jestem Kierownikiem Projektu – pracownikiem naukowym na Uniwersytecie Mondragon. Pochodzę z Polski, gdzie wykładam psychologię organizacyjną na Uniwersytecie Humanistyczno-społecznym, w Katowicach. Moje badana na temat spółdzielni w Kanadzie są teraz kontynuowane na Uniwersytecie Mondragon, gdzie planuję przeprowadzić badania porównawcze. Narzędzia oraz wnioski wyciągnięte z wyników badań zostaną udostępnione wszystkim zainteresowanym uczestnikom.

Badania są dofinansowane przez Komisję Europejską w ramach Działań Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA) – międzynarodowe projekty badawcze, numer dotacji PIOF-GA-2013-623051

Udział każdej osoby jest dobrowolny. Procedura badania skonstruowana jest w taki sposób, by nikt nie wiedział, kto dokładnie wziął w badaniu udział. Indywidualne wyniki uczestników są całkowicie poufne. Udział w tym badaniu w żaden sposób nie wpłynie na twoje zatrudnienie lub status pracy. Mam jednakże nadzieję, że zdobyta poprzez badanie świadomość na temat poziomu Twoich kompetencji może zainspirować Cię do rozwoju jako osoby, członka firmy partycypacyjnej lub kierownika.

CEL NINIEJSZEGO BADANIA

Celem niniejszego badania jest zbadać dlaczego chociaż mamy wspaniałe intencje i pomysły na zmiany, na końcu jest tak jak zawsze?

Zakładam, że firmy partycypacyjne (np. spółdzielnie) potrzebują nowych form ekspertyzy. Jeśli ich nie mają, stają się hierarchicznymi organizacjami rządzonymi przez elitę złożoną z kilku osób, które podejmują najważniejsze decyzje w organizacji.

UDZIAŁ W PROJEKCIE

Kto może?

Każdy może mieć dostęp do narzędzi on-line i ocenić się w kategoriach stylu życia i poziomu eksperckości w różnych dziedzinach.

Kto nie może?

Życie zawodowe i organizacyjne leży w centrum badań, dlatego osoby, które nie pracują i nie mają takiego doświadczenia nie mogą uczestniczyć.

CO OZNACZA WZIĘCIE UDZIAŁU W BADANIU? (CO BĘDĘ MUSIAŁ ZROBIĆ?)

Większość badań przeprowadzanych jest on-line. Każdy uczestnik będzie musiał spędzić około 180 minut na wypełnienie różnych kwestionariuszy i ankiet.

Co?

Każdy, kto zgodzi się wziąć udział w badaniu, zostanie poproszony o wypełnienie poniższego zestawu ankiet i testów:

1. Kwestionariusz Eksperckości w Zakresie Osobistego Wzrostu (zawiera 10 pytań dotyczących systematycznej praktyki w rozwoju osobistym).

2. Ankieta Ekspertyzy Wiedzy Biznesowej (sprawdzająca poziom znajomości 75 Kluczowych Wskaźników Efektywności, np. Rozmiar Rynku, Częstotliwość Zmian Produktu, Wydajność Pracowników, itp.).

3. Co-opIndex, narzędzie służące do określania przestrzegania spółdzielczych wartości i zasad (składa się ze stwierdzeń np. 128. Pracownicy i członkowie zaangażowani są w planowanie strategiczne. 167. Nasza firma jest społecznie odpowiedzialna.)

4. Kwestionariusz Kontroli Życia – 21 pytań dotyczących kontroli stresu w życiu codziennym.

5. Ankieta Stylu Życia – 52 pytania o częstotliwość, dotyczące sposobu życia i przyzwyczajeń, np. Jak często: Wybierasz dietę ubogą w tłuszcze, tłuszcze nasycone, cholesterol? Śpisz wystarczająco długo? Masz codziennie czas na chwilę relaksu?

6. Kwestionariusz Horyzontalizm-Kolektywizm, sprawdzająca osobiste zorientowanie na współpracę, zawiera 16 pytań jak np. 1. Wolę polegać na sobie niż na innych. 2. Polegam głównie na sobie; rzadko polegam na innych. 3. Często po prostu “robię swoje.”

7. Kwestionariusz Empatycznego Słuchania, sprawdzająca umiejętności komunikacji poprzez 11 pytań takich jak: Jestem świadomy tego, co mają na myśli inni, choć tego nie wypowiadają. Rozumiem, co czują inni.

8. Inwentarz Wiedzy Ukrytej z Zarządzania dla Spółdzielców zawiera krótki opis 10 trudnych i wymagających sytuacji z różnych spółdzielni. Uczestnik zostanie poproszony o ocenienie różnych rozwiązań.

9. Test Wiedzy Ekonomicznej, zawiera większość podstawowych koncepcji ekonomicznych związanych z klasycznym i alternatywnym podejściem do gospodarki.

Kiedy/Jak długo?

Wszystkie narzędzia powinny zająć około 180 minut. Nie oczekujemy, żeby odpowiadać na nie w czasie jednej sesji. Proponujemy podzielenie ich na sześć 30 minutowych sesji codziennie przez tydzień.

Wszyscy uczestnicy zainteresowani omówieniem wyników zostaną zaproszeni do dzielenia swoich wątpliwości na blogu projektu: myindex.stocki.org/pl/

JAKIE SĄ POTENCJALNE KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z BADANIA?

Uczestnicy mogą dowiedzieć się, w jaki sposób praca w firmie wpływa na ich życie codzienne.

Każdy uczestnik może zdobyć unikalną wiedzę na temat swoich mocnych i słabych stron. Uważamy, rozwój osobisty, umiejętność komunikacji, znajomość zagadnień ekonomicznych i biznesowych, a także wiedzę o zarządzaniu spółdzielniami, jako dziedziny ekspertyzy, która mogą i powinny być stale rozwijane w ramach systematycznej praktyki.

Większość narzędzi nigdy jeszcze nie była używana. Testowanie ich i udzielanie informacji zwrotnej na temat ich przydatności i ulepszanie ich może pozwolić innym firmom partycypacyjnym na używanie tych narzędzi. W tym sensie, udział w tym badaniu może być dobrym przykładem spełniania zasady współpracy między firmami partycypacyjnymi i tym samym wpływać na rozwój całego tego sektora rynku. Jako że firmy takie odgrywają ważną rolę w społeczeństwie, udział może pośrednio wpłynąć na całe społeczeństwo.

Badanie może też mieć ważny wkład w nauki zarządcze poprzez wspieranie badania Edrala, oraz Freundlicha i Gago, dotyczących wpływu pracy w firmie partycypacyjnej na życie codzienne. Mamy nadzieję, że wiele wyników może zostać uogólnionych na pożytek innych organizacji opartych na wartościach.

JAKIE JEST POTENCJALNE RYZYKO DLA UCZESTNIKÓW?

Jak to bywa z narzędziami psychologicznymi, ankiety diagnostyczne zazwyczaj potwierdzają to, co odpowiadający już wiedzieli, jednak może się zdarzyć, że wynik jest zaskakujący i niespodziewany. Choć ankiety nie oceniają ludzi, a raczej ich ekspertyzę i zachowania, wyniki mogą spowodować zaniepokojenie i dyskomfort. Z tego powodu, w ramach badania zaplanowano różne formy informacji zwrotnej, wliczając w to osobiste konsultacje.

Wyniki organizacyjne, jeśli będą niskie, mogą podważyć zaufanie do dyrektora generalnego i zarządu. Dlatego też raport organizacyjny zostanie przedstawiony wyłącznie kadrze zarządzającej i to ona zadecyduje czy wyniki zostaną udostępnione reszcie członków.

Jak pokazują badania, diagnozowanie organizacji wzbudza nadzieje, że będą podejmowane kolejne działania. Ten projekt badawczy również może wzbudzić takowe nadzieje, a jeśli nie zostaną po nim podjęte żadne kroki, uczestnicy mogą poczuć się rozczarowani i w przyszłości mogą niechętnie brać udział w takich inicjatywach.

Ankieta Stylu Życia, Ankieta Wzrostu Osobistego, oraz inne narzędzia mogą dotykać bardzo delikatnych dla uczestników tematów, dotyczących praktyk religijnych i stylu życia. Z tego powodu uczestnicy będą mieć prawo nie odpowiadania na konkretne pytania lub narzędzia. W każdym z narzędzi znajduje się opcja „Wolałbym nie odpowiadać”, która pozwala na ominięcie pytania.

Osobista eksperckość w wielu aspektach życia organizacyjnego może być bardzo poufną informacją. Z tego powodu, dane osobowe zostaną zabezpieczone na serwerach niezależnych od firm, natomiast indywidualne informacje zwrotne są generowane automatycznie i nie są gromadzone na serwerze. Dlatego osoby, które chcą skopiować informację zwrotną muszą to zrobić tuż po wypełnieniu kwestionariusza.

W przypadku pojawienia się w trakcie badania nowych informacji, dotyczących badanych kwestii lub używanych narzędzi, zostanie to zakomunikowane, aby uczestnicy mogli zrewidować swoją chęć uczestnictwa w badaniu.

Inwentarz Wiedzy Ukrytej dla Spółdzielców jest oparty o prawdziwe problemy i sytuacje, pomimo iż jest fabularyzowany i zostały w nim użyte fikcyjne imiona i nazwy instytucji. Informacje zostały uzyskane od doświadczonych działaczy spółdzielczych, a następnie przekształcone na potrzeby badania. Jeśli przekształcenia są niewystarczające, a spółdzielnia uzna, że opis ten upublicznia negatywne informacje, takie pytanie zostanie zmienione albo usunięte z narzędzia.

Istnieje bardzo małe prawdopodobieństwo zaistnienia okoliczności, których Kierownik Projektu jeszcze nie jest jeszcze w stanie określić. W przypadku pojawienia się takowych okoliczności, uczestnicy zostaną od razu poinformowani.

CO STANIE SIĘ Z UDZIELONYMI INFORMACJAMI? (KTO BĘDZIE MIAŁ DO NICH DOSTĘP?)

Żadne dane pozwalające na bezpośrednią identyfikację uczestników badanie nie będą dostępne. Nie gromadzimy żadnych nazwisk ani innych danych osobowych. Jedyną informacją pozwalającą na identyfikację jest adres mailowy, ale jeśli zechcesz, możesz użyć adresu mailowego nie zawierającego Twojego prawdziwego imienia.

W przypadku małych spółdzielni, niektóre dane zawarte w metryczce mogą w sposób pośredni wskazywać na konkretne osoby. Na przykład, jeśli w firmie jest tylko jedna kobieta na stanowisku zarządczym, wypełnienie dwóch podpunktów z metryczki może wskazywać na to, kim jest. Jednakże, takie dane nie będą publikowane i tylko Kierownik Projektu będzie miał dostęp do wszelkich danych poza wynikami CoopIndexu.

Zgodnie z ograniczeniami licencyjnymi CoopIndexu, wszystkie odpowiedzi i informacje z metryczki muszą być dostępne dla członków grupy badawczej Impact Co-op, która jest właścicielem tego narzędzia.

Będę zbierał informacje o płci, członkostwie w spółdzielni, wieku (przedział), wykształceniu, stażu (przedział), charakterze wykonywanej pracy, ekspertyzie zawodowej.

Czy dane pozostaną poufne?

Poza wynikami CoopIndexu tylko Kierownik Projektu będzie miał dostęp do nieprzetworzonych danych zebranych w trakcie niniejszego badania. Wszelkie raporty, prace naukowe, prezentacje itp. zawierać będą jedynie zebrane dane, nie zawierające żadnych danych osobowych.

Nazwy spółdzielni i firm partycypacyjnych, biorących udział w badaniu, zostaną podane wyłącznie za ich zgodą. Przed wydaniem zgody, kompletny tekst pracy lub prezentacji, jak i kontekst pojawienia się danej spółdzielni zostanie przedstawiony zarządowi.

Pragniemy zwrócić uwagę, że udział w badaniu może być postrzegany pozytywnie przez interesariuszy firmy i może poprawić jej pozycję w ich oczach.

W jaki sposób dane zostaną zabezpieczone?

Dane będą przechowywane przez prywatną firmę z Poznania – Web Hosting Solutions, na serwerze, na którym na potrzeby całego badania została zainstalowana aplikacja LimeSurvey. Subdomena badania limesurvey.stocki.org jest częścią strony stocki.org, gdzie zebrane są wszystkie dane dotyczące badania. Dane są chronione poprzez hasło. Kierownik Projektu jest jednocześnie administratorem i użytkownikiem oprogramowania. Dane te będą przechowywane na serwerze przez okres 10 lat.

Udostępnianie wyników badania:

Kiedy dane zostaną już zebrane i przeanalizowane, planuję podzielić się wynikami ze środowiskiem naukowym poprzez seminaria, konferencje, prezentacje, artykuły itp. Wyniki badania zostaną również opublikowane na stronie badania: www.stocki.org. Wszystkie te miejsca należą do domeny publicznej i dostęp do nich będzie darmowy.

Udostępnianie wyników badania uczestnikom:

Zachęcam uczestników do wzięcia udziału w rozwijaniu narzędzi, które będą testować, jak i również do wzięcia udziału w badaniu. Strona internetowa stocki.org zawiera całą wiedzę ogólną na temat narzędzi i teoretycznych założeń badania. Blog myindex.stocki.org pozwala uczestniczyć w projekcie i dyskutować o wynikach i narzędziu. Specyfika badania polega na tym, że każdy z uczestników otrzymuje indywidualny raport na adres mailowy, lub drogą pocztową, jeśli wyrazi taką prośbę. Poufne informacje na temat wyników dotyczących całej firmy z narzędzia Co-opIndex będą dostępne dla zarządu spółdzielni, który zadecyduje, czy uczestnicy badania będą mieć do nich wgląd. Zachęcam zarząd do podzielenia się nimi i przedyskutowania wyników z uczestnikami. Kierownik Projektu będzie brał udział w spotkaniach, w trakcie których będą omawiane wyniki i ich interpretacja.

JAKI JEST RODZAJ WYNAGRODZENIA DLA UCZESTNIKÓW?

Za udział w badaniu nie zostało przewidziane żadne wynagrodzenie dla uczestników.

JAK MOGĘ WYCOFAĆ SIĘ Z BADANIA?

Uczestnicy mogą wycofać się z badania w dowolnym momencie bez poniesienia żadnych konsekwencji. Jeśli osoba, będzie chciała wycofać się z badania musi wybrać odpowiedni przycisk w panelu odpowiedzi.

GDZIE MOGĘ UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI (GDZIE MOGĘ DOWIEDZIĆ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT TEGO BADANIA?)

Na stronie www.stocki.org znajduje się blog, na którym wyjaśniam teoretyczne założenia badania. Uczestnicy mogą również skontaktować się ze mną osobiście drogą mailową (ryszard@stocki.org), lub telefoniczną (+1 902 491 6225). Będę również wyjaśniał wszelkie kwestie i odpowiadał na pytania w czasie trwania badania.

Wczesna konceptualizacja badania została już zaprezentowana i jest dostępna pod adresem: http://www.slideshare.net/ryszardstocki/stocki-2014-co-opertive-lifestyle-wolfville

Web by Marta Iwanicka