W przeciwieństwie do wszystkich innych postów ten tekst przypomina bardziej narzędzie do pracy warsztatowej, a nie tekst, który ma być czytany od początku do końca. Przedstawiam tu krótki opis najważniejszych wskaźników efektywności zaczerpniętych z książki Bernarda Marra1. Jako że zasady i wartości firm partycypacyjnych wymagają skupienia na człowieku, a nie na wynikach finansowych, zmieniłem kolejność Kluczowych Wskaźników Efektywności (KPI), rozpoczynając od wskaźników opisujących ludzi.

I. Punkt widzenia członka/pracownika

1 Wartość dodana kapitału ludzkiego (HCVA)

Jak się go oblicza?

HCVA = Przychód – [(Całkowity koszt- Koszt pracownika) / FTE]

Komentarz

Nie wypada mówić o pracownikach jako o aktywach, nawet jeśli byłby to najważniejszy element tych aktywów. Aktywa nie mogą być jednocześnie celem i środkiem. Prawda jest taka, że zysk jest obliczany, a pracownicy powinni być uważani za kluczowych sprawców sukcesu. Korzyści pracowników są często brakującym składnikiem w rachunkowości i finansach (z wyjątkiem kosztów), a z małym wysiłkiem możemy obliczyć wpływ ludzi na efektywność finansową. Wzór ten jest zapisany pod względem kosztów, ale za każdym razem, kiedy go używamy, powinniśmy pamiętać, żeby nie myśleć w taki sposób o rzeczywistych ludziach.

2 Przychód na pracownika (RPE)

Jak się go oblicza?

RPE = Przychód / Liczba pracowników

Gdzie liczba pracowników jest liczbą pełnych etatów.

Komentarz

Ogólnie rzecz biorąc, konwencjonalne firmy stawiają sobie za cel zapewnić jak największy dochód, przy jak najmniejszej liczbie pracowników. Dzieląc przychód przez liczbę pracowników, otrzymujemy bardzo ważny wskaźnik produktywności. Firmy partycypacyjne są jednak stworzone, żeby pomóc jak największej liczbie osób. Jednak z perspektywy biznesowej ta miara jest ważnym wskaźnikiem efektywności firmy partycypacyjnej. Obliczając go, powinniśmy pamiętać o znaczeniu ludzi w firmie partycypacyjnej.

3 Indeks satysfakcji pracownika

Ja się go oblicza?

Zazwyczaj średnią wartość satysfakcji opiera się na kilku pytaniach. Można też użyć procentu najbardziej zadowolonych pracowników.

Komentarz

Satysfakcja pracownika jest terminem używanym do opisania czy pracownicy są szczęśliwi i spełnieni, i czy zaspokajają swoje pragnienia i potrzeby w pracy. Co-opIndex zawiera wiele pytań, zaczynając od ”Jestem zadowolony…”. Proponuję więc użyć Co-opIndex jako narzędzia do pomiaru tego wskaźnika.

4 Poziom zaangażowania pracowników

Jak się go oblicza?

Podobnie do satysfakcji, może być mierzony ankietami, ale możliwe są też inne miary takie jak: udział w spotkaniach, liczba propozycji innowacji itd.

Komentarz

Kwestionariusze zaangażowania pracowników pojawiły się jako sposób pomiaru satysfakcji, ale też mechanizm oceniający wkład pracownika w osiągi firmy, produktywność i w końcu trwałe wyniki finansowe. Ta miara może być ważnym wskaźnikiem siły partycypacyjnej firmy.

5 Ocena lojalności pracowników

Jak się go oblicza?

Ocena lojalności pracowników może być mierzona ankietami lub można posłużyć się Net Promter Score

Net Promoter Score = (procentowy udział pracowników-adwokatów) – (procentowy udział pracowników-krytyków)

Komentarz

Pracownicy, którzy są adwokatami biznesu polecają firmę rodzinie i znajomym, nie tylko potencjalnym klientom, ale także potencjalnym pracodawcom. Posiadanie pracowników po swojej stronie jest kluczowe w erze, gdzie prywatne poglądy rozchodzą się lotem błyskawicy po mediach społecznościowych i w świecie Internetu.

6 Wskaźnik odpływu pracowników

Jak się go oblicza?

Wskaźnik odpływu pracowników = [(Całkowita liczba osób rezygnujących z pracy w ciągu okresu czasu)/(Średnia liczba wszystkich zatrudnionych w ciągu okresu czasu)] * 100

Komentarz

Wskaźnik odpływu pracowników daje informację o tym ilu pracowników traci firma w ciągu określonego okresu czasu, w porównaniu do całkowitej liczby pracowników. Dla firm spółdzielczych ten wskaźnik powinien być mierzony w trochę inny sposób, ponieważ istnieją w nich dwa stopnie członkostwa. Pierwszy, kiedy pracownik jest kandydatem, a później kiedy jest już członkiem. Oba wskaźniki utraty pracowników powinny zostać obliczone.

7 Średnia długość stażu pracy

Jak się go oblicza?

Średnia długość stażu pracy = Suma lat stażu pracy / Liczba pracowników na pełnym etacie

Średnia długość stażu pracy w zależności od roli/typu pracy = Suma wszystkich lat stażu pracy w tej roli / Liczba pracowników na pełnym etacie w tej roli

Komentarz

Większa średnia długość stażu pracy zazwyczaj wskazuje na to, że pracownicy są bardziej lojalni i oddani firmie. Dłuższy staż zazwyczaj pomoże zmniejszyć koszty rekrutacji i treningu. W partycypacyjnych firmach jest to ważny wskaźnik i powinien być obliczany w celu znalezienia sposobu na bycie otwartym na nowych członków.

8 Czynnik nieobecności Bradforda

Jak się go oblicza?

Czynnik Bradforda = Dt * Et * Et

Gdzie:

Dt = Całkowita liczba dni nieplanowanej nieobecności

Et = Całkowita liczba przypadków nieobecności

Komentarz

Czynnik Bradforda mierzy nieregularność obecności pracownika, przez połączenie miary częstości nieobecności i długości nieobecności. Ma na celu wskazać pracowników, którzy biorą dużo krótkich przerw w pracy. Ten wskaźnik może być ważną miarą poczucia upoważnienia i nadużycia praw członkowskich, ale może też pomóc zauważyć trudną sytuację, z którą być może zmaga się pracownik.

9 Ocena 360 stopni

Jak się go oblicza?

Nie ma jednego wzoru na obliczenie Oceny 360 stopni, ponieważ jest wielu doradców w tej dziedzinie.

Komentarz

Ocena 360 stopni to metoda oceny pracownika ustalana na podstawie informacji o nim, które pochodzą z wielu źródeł – w tym kierownika, przełożonych, personelu, innych członków i współpracowników – oraz samooceny. W konwencjonalnych firmach, zazwyczaj tylko menadżerowie i kierownicy otrzymują taką ocenę. Przy użyciu narzędzi takich jak ostatni raport, firmy powinny jednak zrobić wszystko, żeby umożliwić każdemu członkowi i pracownikowi otrzymanie takiej oceny.

10 Wskaźnik konkurencyjności wynagrodzenia (SCR)

Jak się go oblicza?

SCR (konkurencja) = wynagrodzenie oferowane przez firmę/wynagrodzenie oferowane przez konkurencję

SCR (branża) = wynagrodzenie oferowane przez firmę/średnie wynagrodzenie w branży lub sektorze

Komentarz

Zrozumienie tego, jak wynagrodzenie w firmie ma się do wynagrodzenia pracowników na podobnej pozycji w konkurencyjnych firmach, pozwala określić konkurencyjność firmy jako potencjalnego pracodawcy. Oczywiście członkowie spółdzielni mogą znaleźć alternatywne firmy, jednak to, o czym zazwyczaj zapominają, to bezcenne związane ze wspólnotą wartości. Często członkowie mogą żałować zmiany pracy z powodu niższego wynagrodzenia w spółdzielni, kiedy doświadczą znaczenia środowiska pracy. Czasami miesięcznie lub rocznie wypłacane dywidendy mogą złagodzić tę różnicę, ale tylko dla członków spółdzielni. Wszystkie te czynniki powinny być wzięte pod uwagę

11 Czas trwania rekrutacji

Jak się go oblicza?

Czas trwania rekrutacji = Okres czasu od rozpoczęcia rekrutacji do rozpoczęcia pracy przez nowego pracownika

Komentarz

Mierząc czas trwania rekrutacji, firma zyska wgląd w efektywność obsadzania nowych stanowisk pracowniczych: od oferty pracy, akceptacji pozycji do rozpoczęcia pracy. Dla spółdzielni ważną miarą jest czas osiągania członkostwa. Pokazuje to prawdziwą otwartość spółdzielni na nowych członków.

12 Zwrot z inwestycji w szkolenia (ROI)

Jak się go oblicza?

Przedszkoleniowe wyniki zostają porównane z poszkoleniowymi wynikami osób, grup i całej firmy.

Komentarz

Wydatek na szkolenia wpływa na wyniki finansowe firmy. Najlepsza praktyka dostarcza miarę zwrotu inwestycji na każdy szkoleniowy złoty.

II. Perspektywa Klienta

13 Ocena chęci polecania (Net promoter score)

Jak się go oblicza?

Ocena opiera się na analizie odpowiedzi na pytanie ”Czy poleciłabyś/byś naszą firmę rodzinie/znajomym?”

Ocena chęci polecania = % promotorów [ocena 9-10] – % krytyków [ocena 0-6], zazwyczaj mierzona każdego miesiąca

Komentarz

Klienci każdej firmy dzielą się na Promotorów, Obojętnych i Krytyków. Ta miara pozwala zobrazować osiągnięcia firmy.

14 Współczynnik retencji klienta

Jak się go oblicza?

Współczynnik retencji klienta = Liczba klientów na początku okresu t/Liczba klientów którzy pozostali klientami na końcu okresu t

Częstość pomiaru zależy od branży, zazwyczaj raz w roku.

Komentarz

Ten wskaźnik pokazuje lojalność klientów przez prawdziwe zachowanie.

15 Poziom zadowolenia klienta

Jak się go oblicza?

Poziom zadowolenia klienta = pojedyncza miara oczekiwań klienta, zaobserwowanej jakości i wartości, zażaleń klienta i lojalności klienta. Zazwyczaj mierzona na bieżąco, szczególnie w dziale usług.

Komentarz

Pokazuje, w jakim stopniu firma odnosi sukcesy w dostarczaniu produktów i usług na rynek.

16 Współczynnik rentowności klienta

Jak się go oblicza?

Współczynnik rentowności klienta = Indywidualny wkład klientów w złotych netto, zależy od użytego wzoru.

Komentarz

Ta miara zapewnia, że firma nie traci z oczu swojego głównego celu: przynoszenia zysku. Ten wskaźnik ma niewielkie zastosowanie w spółdzielniach, ponieważ nie są one skupione na zysku.

17 Długookresowa wartość klienta (CLV)

Jak się go oblicza?

    zazwyczaj mierzone rocznie

Gdzie:

GC to roczny udział na klienta brutto

M to koszt utrzymania klienta rocznie

n to horyzont czasowy w latach

r to roczny wskaźnik utrzymania klientów

d to roczna stopa dyskontowa

Komentarz

Jest to wartość bieżąca netto przepływów pieniężnych przypisanych relacjom z klientem.

18 Wskaźnik rotacji klientów

Jak się go oblicza?

Wskaźnik rotacji klientów = Liczba klientów straconych w okresie t / Całkowita liczba klientów na koniec okresu t, zazwyczaj mierzony każdego miesiąca lub kwartału

Komentarz

Miara używana do mierzenie utraty klientów.

19 Zaangażowanie klientów

Jak się go oblicza?

Jedną z metod jest Metryka Gallupa oparta na 11 pytaniach związanych z emocjonalnym przywiązaniem i 3 pytaniach o racjonalną lojalność

Zaangażowanie klientów = Liczba aktywnie zaangażowanych klientów/ Liczba niezwiązanych emocjonalnie klientów, zazwyczaj mierzone rocznie

Komentarz

Ocenia relację klienta z organizacją przez zbadanie generalnego postrzegania firmy przez klienta i doświadczeń klienta z firmą.

20 Skargi klientów

Jak się go oblicza?

Skargi klientów = Liczba skarg klientów lub czas na rozwiązanie zażalenia klienta

Komentarz

Zgodnie z badaniem z 1999 każdy niezadowolony klient powie o swoim złym doświadczeniu 10 osobom. Te 10 osób powie następnym 5 osobom. Dlatego aż 60 osób usłyszy o jednym negatywnym doświadczeniu.

III. Perspektywa społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa

21 Ślad węglowy

Jak się go oblicza?

Ślad węglowy jest zazwyczaj wyrażony w tonach CO2 na rok, ale czas spędzony przez kierowników w samolotach również może posłużyć za miarę.

Komentarz

Wszystkie organizacje grają rolę w globalnych próbach zatrzymania zmian klimatycznych. Najlepszym sposobem jest zmierzenie ”śladu węglowego”: to znaczy ujęcie ilościowe tego, jaką szkodę organizacja wyrządza środowisku przez emisję gazów cieplarnianych.

22 Ślad wodny

Jak się go oblicza?

Ślad wodny, indywidualny, społeczności lub firmy definiuje się jako całkowitą objętość wody słodkiej, użytej do produkcji towarów i usług świadczonych przez osoby, społeczności, lub wyprodukowanych przez firmę.

Komentarz

Ślad wodny pomaga wykazać związek, który istnieje pomiędzy naszą codzienną konsumpcją dóbr a problemami braku wody i zanieczyszczeń, które występują w regionach, w których produkowane są nasze wyroby.

23 Konsumpcja energii

Jak się go oblicza?

Konsumpcja energii to ilość energii zużytej w danym okresie czasu.

Komentarz

Śledzenie konsumpcji energii zapewnia firmom wgląd w to, ile pieniędzy firma oszczędza i jak bardzo pomaga środowisku.

24 Poziomy oszczędności spowodowane konserwacjami i ulepszeniami

Jak się go oblicza?

Całkowity poziom oszczędności (w emisji dwutlenku węgla, zużycia wody, zużycia energii lub dodatkowych kosztów) wygenerowanych przez konserwację i ulepszenia

Komentarz

Zbieranie danych na temat oszczędności generowanych przez konserwację i ulepszenia da wgląd w skuteczność tych projektów i programów.

25 Długość łańcucha dostaw

Jak się go oblicza?

Długość łańcucha dostaw = Odległość miejsca produkcji od ostatecznego celu dostawy

Komentarz

Pomiar odległości, które produkty lub składniki przebyły, zapewni firmom wgląd we wpływ, jaki firma ma na środowisko.

26 Poziom redukcji odpadów

Jak się go oblicza?

Poziom redukcji odpadów = {[stracony surowiec (w ostatnim okresie a)]/[stracony surowiec (w ostatnim okresie b)] }* 100

Gdzie:

Wielkość produkcji w okresach czasu a i b jest taka sama

Stracony surowiec to (Surowy – Surowy w części)

Surowy to ilość surowca użytego w okresie czasu x

Surowy w części to ilość surowca w częściach dla okresu x, obliczony przez pomnożenie ilości surowca na produkt przez całkowitą liczbę produktów wyprodukowanych w czasie x

Komentarz

Odpady są ważnym elementem każdego biznesu, a poza zwykłymi kosztami zmarnowanych materiałów odpadowych, ukryte są koszty samych odpadów: koszty produkcji zmarnowanego produktu, stracony czas produkcji, czas stracony na gospodarkę odpadami, koszt przechowywania odpadów i sprzątania itp.

27 Poziom recyklingu odpadów

Jak się go oblicza?

Poziom recyklingu odpadów = [(ilość odpadów poddanych recyklingowi lub ponownie wykorzystanych)/ (całkowita ilość wygenerowanych odpadów)]*100

Komentarz

Poprzez ponowne wykorzystanie lub recykling odpadów możemy nie tylko zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko, ale także zmniejszyć koszty. Oszczędności mogą być generowane ze zmniejszonych kosztów utylizacji odpadów, obniżonych kosztów materiałów lub wygenerowanych dochodów (jeśli jesteś w stanie sprzedać swoje odpady do ponownego użycia lub recyklingu przez inne firmy).

28 Poziom recyklingu produktu

Jak się go oblicza?

Poziom recyklingu produktu = [(ilość produktów poddanych recyklingowi lub ponownie wykorzystanych)/(całkowita ilość sprzedanych produktów)] * 100

Komentarz

Gdy produkty zostaną zużyte, należy dążyć do recyklingu większości z nich, jeśli nie wszystkich. Poziom recyklingu produktów zapewni wgląd w proporcję sprzedawanych produktów, które zostały poddane recyklingowi lub ponownie użyte.

IV. Perspektywa Marketingu i sprzedaży

29 Stopa wzrostu rynku

Jak się go oblicza?

Stopa wzrostu rynku (%)= Łączna sprzedaż na rynku na ten rok /Całkowita sprzedaż na rynku w ubiegłym roku , zazwyczaj mierzona rocznie

Komentarz

Wskaźnik ten określa przyszłe możliwości rozwoju na istniejących i nowych rynkach.

30 Relatywny udział w rynku

Jak się go oblicza?

Relatywny udział w rynku (%) = Udział organizacji w rynku/ Udział w rynku największego konkurenta, zazwyczaj mierzona w skali roku.

Komentarz

Mimo że zależy to od sektora, wskaźnik pozwala firmie porównać się z konkurencją i znaleźć możliwości poprawy

31 Wartość marki

Jak się go oblicza?

Może być obliczona na wiele sposobów na różnych poziomach (poziom firmy, produktu lub konsumenta)

Wartość marki danej firmy może zostać policzona poprzez porównanie oczekiwanych przychodów markowego produktu z oczekiwanymi przychodami odpowiedniego niemarkowego produktu.

Komentarz

Marka jest w stanie wpływać na zachowania konsumentów. Jest to wartość, którą marka dodaje do produktów i usług organizacji.

32 Koszt potencjalnego klienta

Jak się go oblicza?

Koszt potencjalnego klienta = Całkowity koszt kampanii marketingowej / Całkowita liczba potencjalnych klientów wygenerowanych, zazwyczaj mierzona kilka tygodni lub miesięcy po kampanii.

Komentarz

Jest to wskaźnik związany z inwestycjami w przyciąganie potencjalnych klientów. Jest wiodącym wskaźnikiem prawdopodobnych przyszłych strumieni dochodów.

33 Współczynnik konwersji, klikalność

Jak się go oblicza?

Współczynnik konwersji =(Ilość osiągniętych celów / liczba odwiedzin) * 100, powinien być stale monitorowany

Komentarz

Konwersja zmienia potencjalnych klientów w obecnych klientów. To pokazuje również jak dobre są strategie sprzedaży oraz marketing firmy.

34 Ranking w wyszukiwarkach (po słowach kluczowych) oraz współczynnik klikalności

Jak się go oblicza?

Wpisujemy słowo kluczowe do wyszukiwarki takiej jak Google i sprawdzamy, na jakiej pozycji w rankingu jest nasza firma.

Komentarz

Pomiar ruchu na stronie internetowej w celu oceny skuteczności strategii internetowej organizacji w uzyskiwaniu korzyści od tych, którzy odwiedzają stronę. Wskaźnik ten jest bardzo ważny dla firmy partycypacyjnej.

35 Odsłony strony i współczynnik odrzuceń

Jak się go oblicza?

Odsłony strony = Łączna liczba wyświetleń na stronie internetowej

Współczynnik odrzuceń = Łączna liczba wyświetleń tylko jednej strony/Łączna liczba odwiedzin

Komentarz

Odsłony strony są po prostu całkowitą liczbą wyświetlonych stron witryny, więc owa ilość jest ogólną miarą tego, jak intensywnie używana jest strona. Współczynnik odrzuceń zasadniczo stanowi procent początkowych odwiedzających witrynę, którzy ją opuszczają nie podejmując dalszych działań.

36 Zaangażowanie klienta on-line

Jak się go oblicza?

Nie ma jednego lub ogólnie akceptowanego wskaźnika zaangażowania klientów

Komentarz

Zaangażowanie klienta jest definiowane jako powtarzające się interakcje, które wzmacniają emocjonalną, psychiczną lub fizyczną inwestycję klienta w markę.

37 Wskaźnik SOV On-line (OSOV)

Jak się go oblicza?

OSOV = (Liczba wzmianek Twojej marki / liczba wzmianek Twojej marki i wszystkich innych marek) * 100

Komentarz

Istnieją darmowe narzędzia, które pozwalają nam śledzić jakiekolwiek treści wygenerowane przez użytkowników z całego świata online i mediów społecznościowych. Jest to miejsce, gdzie można dowiedzieć się, co ludzie mówią i jak ich marki i produkty są postrzegane.

38 Ślad w mediach społecznościowych

Jak się go oblicza?

Szereg systemów pomiarowych śladu organizacji w mediach społecznościowych wchodzi na rynek, wszystkie z własną metodologią pomiaru i wzorem.

Komentarz

Te organizacje, które dowiedzą się jak dostosować swój sposób komunikacji do myślenia, postaw i kultury serwisów społecznościowych będą czerpać ogromne zyski. Jest to jedna z wielkich szans przed którą stoją organizacje, kiedy myślimy o globalnie połączonej i opartej na wiedzy gospodarce XXI wieku.

39 Wskaźnik Klout

Jak się go oblicza?

Dokładna formuła nie jest ujawniona.

Komentarz

Wskaźnik Klout jest miarą, która pozwala zmierzyć Twój ogólny wpływ internetowy w skali od 0 do 100, biorąc pod uwagę ponad 35 zmiennych na Facebooku, Twitterze i LinkedIn.

V. Perspektywa finansowa

40 Zysk netto

Jak się go oblicza?

Zysk netto ($) = Przychód ze sprzedaży ($) – Całkowity koszt ($), mierzony co miesiąc w ramach rachunku zysków i strat.

Komentarz

W książce Marra został on wymieniony jako pierwszy, ale z perspektywy firmy partycypacyjnej zajmuje miejsce czterdzieste. Nie zmienia to faktu, że warunkuje istnienie przedsiębiorstwa i jego rozwój oraz bezpieczeństwo jego członków.

41 Marża zysku netto (Return on sales)

Jak się go oblicza?

Marża zysku netto = (Zysk netto / Przychody) * 100, zazwyczaj mierzona każdego miesiąca

Komentarz

Pokazuje, jaki procent dochodu stanowi zysk netto. Jego wartość jest specyficzna dla każdej branży. W tradycyjnej rachunkowości jest kluczowym wskaźnikiem tego, jak dobrze firma jest prowadzona. W zarządzaniu partycypacyjnym firma może być oceniana tylko w kontekście innych, bardziej osobowo ukierunkowanych wskaźników, ponieważ w innym wypadku marża zysku netto mogłaby być łatwo powiększana kosztem ludzi.

42 Marża zysku brutto

Jak się go oblicza?

Marża zysku brutto = (Przychód – Koszt dóbr sprzedanych / Przychód) * 100, zazwyczaj mierzona każdego miesiąca

Komentarz

Jest to wskaźnik efektywności produkcji. Pokazuje, ile kosztuje firmę produkcja własnych produktów i usług oraz przedstawia ten koszt w odniesieniu do przychodów ze sprzedaży.

43 Marża operacyjna

Jak się go oblicza?

Marża operacyjna = (Zysk operacyjny / Przychody) * 100, zazwyczaj mierzona każdego miesiąca

Komentarz

Wskaźnik zapewnia wgląd w rentowność sprzedaży wygenerowanych przez zwykłą działalność gospodarczą. To pokazuje, ile pieniędzy firma zarabia na każdej złotówce ze sprzedaży.

44 Zysk przed Odliczeniem Odsetek, Podatków i Amortyzacji (EBITDA)

Jak się go oblicza?

EBIDTA = Przychody-Wydatki, zazwyczaj mierzone każdego miesiąca lub co kwartał

Komentarz

Jest to miara rentowności operacyjnej firmy w czasie, ale po odjęciu potencjalnych zakłócających skutków zmian stóp procentowych, podatków i amortyzacji, które mogą być manipulowane.

45 Stopa wzrostu przychodów

Jak się go oblicza?

Stopa wzrostu przychodów = (Przychody w poprzednim okresie / Przychód w bieżącym okresie) * 100, zazwyczaj mierzy się każdego miesiąca, kwartału lub w porównaniu do zeszłorocznego odpowiedniego okresu.

Komentarz

Jest to jeden z najbardziej niebezpiecznych wskaźników dla firm partycypacyjnych, bo zakłada, że firma istnieje dla pieniędzy i dlatego przychody powinny stale wzrastać.

46 Całkowita stopa zwrotu dla akcjonariuszy (TSR)

Jak się go oblicza?

TSR = [(Kurs akcji na koniec okresu t – Kurs akcji na początku okresu t) + Dywidendy]/Kurs akcji  na początku okresu

Komentarz

Pokazuje ile akcjonariusze zarabiają na swoich udziałach. Jest to kolejna bardzo niebezpieczna miara dla firm partycypacyjnych, ponieważ mogą się zdecydować na inwestowanie pieniędzy zamiast zwiększenia dywidend. Ponieważ ich akcje nie są na wolnym rynku, rozwój spółdzielni nie może być odzwierciedlony w wartości akcji, ale może być odzwierciedlony w dywidendach podzielonych przez wartość dla akcjonariuszy.

47 Ekonomiczna wartość dodana (EVA)

Jak się go oblicza?

EVA = (Zysk operacyjny netto po opodatkowaniu – (koszt kapitału * całkowity kapitał zaangażowany), zazwyczaj obliczane każdego miesiąca

Komentarz

Jest to oszacowanie zysku ekonomicznego firmy. Pokazuje ile pieniędzy pozostaje w firmie i jej wzrost wartości. Reprezentuje interesy inwestorów (właścicieli spółki). Jest on ważny dla partycypacyjnych członków spółki, których celem jest wzrost wartości spółki uczestniczącej.

48 Zwrot z inwestycji (ROI)

Jak się go oblicza?

ROI = (Zysk z inwestycji- Koszt inwestycji) / Koszt inwestycji, zazwyczaj mierzony przy końcu programu lub na koniec roku.

Komentarz

Ponownie, jest to bardzo niebezpieczny wskaźnik dla partycypacyjnych przedsiębiorstw, ponieważ nie odzwierciedla innych zysków niż te finansowe.

49 Zwrot z kapitału (ROCE)

Jak się go oblicza?

ROCE = Zysk przed odliczeniem odsetek i podatków / Całkowity kapitał zaangażowany, zazwyczaj mierzony rocznie

Komentarz

Jest to kolejny wskaźnik skupiony na pomiarze konsekwencji finansowych działalności partycypacyjnej firmy. Może być ważny dla potencjalnych inwestorów zewnętrznych.

50 Wskaźnik rentowności aktywów (ROA)

Jak się go oblicza?

ROA = (dochód netto w ciągu okresu t / Całość aktywów na koniec okresu t) * 100, zwykle obliczany rocznie.

Komentarz

Jest on szczególnie przydatny przy porównywaniu podobnych firm. Dzięki niemu firmy partycypacyjne mogą wskazać na nieefektywne wykorzystania zasobów gospodarczych.

51 Wskaźnik rentowności kapitału własnego (RoE)

Jak się go oblicza?

ROE = (dochód netto w okresie T / średni udział akcjonariusza w okresie t) * 100, mierzony rocznie

Komentarz

Często uważany za najważniejszy wskaźnik finansowy dla inwestorów i najlepszą miarę efektywności zespołu zarządzającego. Jednak odzwierciedla wyłącznie cele finansowe firmy partycypacyjnej.

52 Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego (D/E)

Jak się go oblicza?

D / E = łączna liczba pasyw / wartość majątku netto, zwykle obliczana rocznie

Komentarz

Stosunek pomaga zrozumieć, czy zadłużenie spółki jest uzasadnione jej wzrostem.

53 Cykl konwersji gotówki (CCC)

Jak się go oblicza?

CCC = Dni opóźnionej inwentaryzacji + Dni opóźnionej sprzedaży – Dni opóźnienia zobowiązań, zazwyczaj mierzony rocznie

Komentarz

Dane dla wskaźnika pochodzą z analizy rejestrów sprzedaży, poziomu zapasów i zaległych płatności. Uwzględniony jest też czas (liczony w dniach), jaki jest potrzebny organizacji do przekształcenia zasobów w gotówkę. Jest to bardzo ważny wskaźnik dla każdej organizacji, ponieważ ujawnia, czy będzie ona w stanie zapłacić wynagrodzenia. Wskaźnik może zachęcić organizację do opóźnienie płatności na rzecz partnerów biznesowych. Taka praktyka nie zgadza się z wartościami i zasadami firmy partycypacyjnej.

54 Wskaźnik kapitału obrotowego

Jak się go oblicza?

Wskaźnik kapitału obrotowego = aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe, zazwyczaj mierzony kwartalnie

Komentarz

Jest to miara aktywów obrotowych pomniejszonych o zobowiązania krótkoterminowe, a zatem pokazuje, iloma płynnymi aktywami firma dysponuje do rozpoczęcia i utrzymania swojej działalności.

55 Wskaźnik poziomów kosztów operacyjnych (OER)

Jak się go oblicza?

OER = (OPEX w okresie t / przychody ze sprzedaży w okresie t )* 100, zwykle mierzy się co miesiąc lub co kwartał.

gdzie OPEX to koszty operacyjne

Komentarz

Koszty operacyjne są to wszystkie bieżące koszty, które firma musi pokryć, aby pracować. Wskaźnik pokazuje, jak drogie jest prowadzenie firmy. Jest on ważny dla każdej organizacji, w tym firm partycypacyjnych.

56 Stosunek wydatków inwestycyjnych (CAPEX) do sprzedaży

Jak się go oblicza?

Stosunek wydatków inwestycyjnych (CAPEX) do sprzedaży = (CAPEX w okresie sprzedaży t / przychody ze sprzedaży netto w okresie t) * 100, zazwyczaj mierzony co kwartał lub rzadziej.

Komentarz

Nakłady inwestycyjne firm (CAPEX) mają na celu zabezpieczyć przyszłość firmy. Porównując CAPEX do sprzedaży daje spółce poczucie, ile pieniędzy jest inwestowanych w przyszłość.

57 Wskaźnik ceny do zysku

Jak się go oblicza?

Wskaźnik ceny do zysku = aktualna cena za jedną akcję / Zysk na jedną akcję, zazwyczaj mierzony kwartalnie lub rocznie

Komentarz

Wskaźnik ten jest związany z rynkiem akcji spółki, więc nie odnosi się on do firm partycypacyjnych

VI. Perspektywa procesów operacyjnych i łańcucha dostaw

58 Poziom Sześć Sigma (6 Sigma)

Jak się go oblicza?

Six Sigma to cokolwiek wykraczające poza specyfikację klienta, a Six Sigma jest łącznym prawdopodobieństwem wystąpienia defektów.

Komentarz

Six Sigma jest zarówno miarą, jak i metodyką poprawy wydajności. Jako metoda zarządzania jakością opiera się na pozyskaniu jak największej liczby danych w celu późniejszego wykorzystania ich do osiągnięcia maksymalnej jakości.

59 Wskaźnik wykorzystania zdolności produkcyjnej (CUR)

Jak się go oblicza?

CUR = (Rzeczywista moc produkcyjna w czasie t / Potencjalna moc produkcyjna w czasie t) * 100

Komentarz

CUR to miara która zapewnia wgląd w to, w jakim stopniu firma faktycznie użytkuje jej istniejącą zdolność produkcyjną.

60 Poziom strat w procesach

Jak się go oblicza?

Pomiar strat zależy od metryki dla każdego rodzaju strat, ale zazwyczaj składa się z prostego liczenia lub pomiaru.

Komentarz

Wszelkie wydatki środków do celów innych niż tworzenie wartości dla klienta końcowego jest uważane za stratę i dlatego wymaga poprawy. Stratą jest zatem jakakolwiek działalność, która nie dodaje wartości.

61 Czas cyklu realizacji zamówienia (OFCT)

Jak się go oblicza?

OFCT =  Czas cyklu przyjmowania zamówienia+Czas cyklu realizacji zamówienia + Czas cyklu dostawy zamówienia.

Komentarz

OFCT jest ciągłym pomiarem definiowanym jako czas od autoryzacji zlecenia przez klienta do odbioru produktu.

62 Wskaźnik terminowości i kompletności dostaw (DIFOT)

Jak się go oblicza?

DIFOT = jednostki lub zlecenia dostarczane w całości, na czas / całość jednostek lub zamówień wysłanych

Komentarz

Wskaźnik terminowości dostaw zapewnia wgląd w zdolności firmy do realizacji zamówień oraz wychodzenia naprzeciw oczekiwaniom klientów. To daje wgląd w skuteczność i efektywność procesów wewnętrznych i łańcucha dostaw.

63 Wskaźnik ubytków zapasów (ISR)

Jak się go oblicza?

ISR = (IV1-IV2) / IV1

IV1 – stan zapasów który powinien być obecny według dokumentacji

IV2 – obecny stan zapasów

Komentarz

Wskaźnik ubytków zapasów odnosi się do utraty produktu od miejsca, w którym produkt jest wytwarzany do miejsca, w którym jest on sprzedawany.

64 Odchylenia od harmonogramu projektu (PSV)

Jak się go oblicza?

PSV = SCT-ACT

Gdzie:

ACT jest obecnym czasem realizacji

SCT jest planowanym czasem zakończenia

Komentarz

PSV to proste porównanie czasu planowanego z rzeczywistym czasem potrzebnym na ukończenie projektu. Jeśli PSV wynosi zero oznacza to, że projekt został ukończony w zaplanowanym czasie

65 Odchylenie od kosztów projektu (PCV)

Jak się go oblicza?

PCV = SPC – APC

Gdzie:

SPC to planowane koszty projektu

APC to obecne koszty projektu

Komentarz

PCV to proste porównanie planowanych i rzeczywistych kosztów projektu. Jeśli PCV wynosi zero, to znaczy, że projekt został ukończony zgodnie z planowanym budżetem.

66 Wskaźnik wartości realizacji (EV)

Jak się go oblicza?

EV =% realizacji * BKPW

Gdzie

BKPW to wykonana praca zaplanowana w budżecie = całkowite planowane koszty pracy i środków na realizację projektu.

Poziom wydajności = (ACWC / EV) * 100

Gdzie

ACWC to obecny koszt prac zaplanowanych na łączną ilość pracy i zasobów, które zostały wydane na projekt do tej pory.

Komentarz

EV jest miarą śledzenia projektu, który analizuje koszty produkcji w toku i pozwala firmie zobaczyć ile pracy zostało wykonanej w porównaniu  do tego, ile powinno być w danym momencie realizacji projektu.

67 Siła przepływu innowacji (IPS)

Jak się go oblicza?

IPS = Suma (Projekt innowacji * Przyszłe potencjalne dochody)

Komentarz

Siła przepływu innowacji może być oceniana poprzez oszacowanie potencjału generowania przychodów dla danego rozwijającego się produktu lub usługi, jak również oszacowanie potencjału zakończenia innowacji i wprowadzenia go na rynek.

68 Zwrot z inwestycji w innowacje (ROI2)

Jak się go oblicza?

ROI2 = [(zysk netto z nowych produktów i usług) – (koszty innowacji tych produktów i usług)]/( koszt innowacji tych produktów i usług)

Komentarz

Mierzenie zwrotu z innowacji pozwala firmom porównać inwestycje w nowe produkty i usługi z zyskami wygenerowanymi przez te produkty.

69 Czas wejścia na rynek

Jak się go oblicza?

Nie ma norm dotyczących mierzenia czasu wejścia na rynek, a uzyskane wartości mogą się znacznie różnić.

Komentarz

Czas wejścia na rynek definiuje się jako czas potrzebny od konceptualizacji pomysłu produktu, do momentu kiedy jest on gotowy do dystrybucji.

70 Wydajność pierwszego przejścia (First pass yield – FPY)

Jak się go oblicza?

FPY (proces q etap a) = (liczba jednostek, które ukończyły etap procesu a bez wady lub nie wymagając przerobienia / liczba jednostek przechodzących proces a) * 100

FPY (proces q) = FPY (etap procesu a) * FPY (etap procesu a) * FPY (etap procesu a) * … * FPY (proces step’n)

Komentarz

Mierząc wydajność pierwszego przejścia, przedsiębiorstwo może sprawdzić odsetek artykułów, które przechodzą przez cały proces bez żadnych problemów, takich jak potrzeba przeróbek i odrzucanie artykułów, które mogłyby obniżyć wydajność.

71 Poziom ponownego wykonania

Jak się go oblicza?

Poziom ponownego wykonania to procent produktów, które są kontrolowane, i które następnie wymagają przeróbki. Jeśli 100 produktów jest poddanych kontroli, a z tego 4 wymagają przeróbki, wtedy poziom ponownego wykonania wynosi 4%.

Komentarz

Koszt przeróbek jest kluczową miarą jakości (zdefiniowany jako produkt, który nie zgadza się ze specyfikacją określoną przez firmę, ale może być zmieniony w taki sposób, aby dokładnie odpowiadać wymaganej specyfikacji).

72 Wskaźnik jakości

Jak się go oblicza?

Indeks jakości składa się szeregu miar. Każda miara będzie ważona inaczej w zależności od jej wagi.

Komentarz

Jakość można zdefiniować jako „zdolność danego produktu lub usługi, aby w pełni sprostać oczekiwaniom klienta lub spełnić zamierzone przez klienta zastosowanie”.

73 Całkowita wydajność sprzętu (OEE) (Wskaźnik efektywności produkcji)

Jak się go oblicza?

OEE = Dostępność * Wydajność * Jakość

Gdzie:

Dostępność = Czas pracy / Planowany czas produkcji

Wydajność = Idealny czas cyklu / (Czas pracy / Ilość artykułów)

Jakość = Dobre produkty/ Ilość artykułów

Komentarz

Całkowita wydajność sprzętu to złożony KPI, mierzący efektywność wykorzystania maszyn i urządzeń na podstawie ich dostępności, wydajności i jakości.

74 Czas przestoju w procesach lub maszynach

Jak się go oblicza?

Czas przestoju = (TAT / PPTt) * 100

Gdzie:

PPTt to zaplanowany czas pracy, w którym proces lub urządzenie powinno być dostępne w danym okresie t.

TAT to aktualny czas pracy, w którym proces lub urządzenie było dostępne w danym przedziale czasowym t.

Komentarz

Przestój to czas pracy, w którym proces lub maszyna nie są dostępne ze względu na okoliczności, takie jak awarie lub konserwacja.

75 Rozwiązanie przy pierwszym kontakcie (FCR)

Jak się go oblicza?

FCR statystyki telefoniczne (A) = całkowita liczba skarg /całkowita liczba telefonów

FCR  statystyki telefoniczne  (B)= [(liczba rozwiązanych incydentów zamknięta przy pierwszym kontakcie) / (liczba incydentów ogółem)] * 100

Komentarz

Centra obsługi klienta służą do przyjmowania pytań lub skarg klientów, udzielania porad serwisowych lub pomocy technicznej oraz, oczywiście, do załatwiania interesów z klientami. Jeśli dojdzie do rozwiązania problemu klienta w pierwszym kontakcie, oznacza to poprawę jakości, redukcję kosztów i poprawę zadowolenia klientów w tym samym czasie.

 

POPRZEDNI NASTĘPNY

Dobór i kolejność Kluczowych Wskaźników Efektywności

Jak wprowadzić liczby krytyczne w firmie?

1 Marr, B. (). Key performance indicators. The 75 measures every manager needs to know. Marlow, England: Pearson.